بچه نفتون
مطالب انتقادی با چاشنی طنز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
 
نویسنده: حبیب اله بهرامی - ۱۳۸٤/٩/۸

به منظورآفتابی کردن افکارنيمه تاريک برخی شهروندان وروستاوندان ـکه درتب وتاب حزب وگروه وتشکيلات وجبهه وسازمان وچندنقطه می سوزندومی سازند ـدل گپ زاده پس ازسال هامناظره ومباهله ومجادله باخودوافکاررنگين کمانی اش؛تصميم گرفت که يک حزب وياجريانی راتشکيل دهدوسری ميان سرهادرآورد!

هرچندکه {سرگپ}وهندوانه ای دل گپ زاده که شبيه منطقه ی چاه نفتی m.i.s است؛آن قدرميان سرهاچشمگيرونگاه گيرويچ گيراست که نيازی به معرفی وشناسايی ندارد!امابرای نمايان شدن ومستفيض کردن ديگران ناچاريم که ازسردل گپ زاده تعريف وتمجيدکنيم.کی به کيه!

واماحزبی که دل گپ زاده باهمکاريبرخی ازبروبچ ستون دل تنگی هاازجمله کاکانبووبی بی سی اهوازی تشکيل داده چيزتازه ای است وبرگرفته ازيک ماده ی غذايی است.اين ماده چيزی نيست جز{زرشک }که ياجزوخشکباراست يابارخشک !

خب حالاکه نام حزب دل گ زاده رادريافتيدبايدبگويم که اين حزب {زرشک }تنهانيست بلکه يک کلمه ی {ملی }هم شت آن ديده می شود.يعنی اينکه نام اين جريان وياحزب وگروه {زرشک ملی}است!

البته دل گپ زاده معتقداست :چون حزب {زرشک ملی}را ثبت نمی کنندواعضای آن نيزبه رسميت نمی شناسند؛لذاماخودسرانه وياتوسرانه ويااوسرانه !فعاليت می کنيم !

اوهمچنين عقيده دارد:باتاسيساين حزب که بی شک درتشکيلات حزبی حرف اول ووسط وآخررامی زند؛به ديگراحزاب وگروه هانشان خواهيم دادکه چه چيزهايی درچنته دارند.{البته باچنته ای که مخصوص بازکردن لوله گرفتگی است اشتباه نشود!}

دل گپ زاده شرط اول عضويت رادراين حزب استفاده ی بيش ازحدآن هاازکلمه ی {ملی }ذکرکرد!متقاضيان عضويت بايدازهرده کلمه ای که بيان می کنند؛يک يادوکلمه ی آن ملی باشد!حتااگرمنظورشان از ملی کفش ملی باشد!

البته دل گپ زاده شروط ديگری رااعلام نکرده است ومی خواهدکه همه ی مشتاقان بتوانندبه عضويت حزب {زرشک ملی }درآيند!

خب به گمانم باتشکيل اين حزب؛متقاضيان به راحتی بتوانندبه حزب تازه تاسيس مابه پيوندندوازاهداف ومزايای آن که ازبيرون به ماابلاغ می شود؛بهره مندشوند!

پس زنده بادحزب زرشک ملی.شماهم بگوييد.اگراززرشک خوشتان نمی آيدبگوييد:کفش ملی ؛نفت ملی ؛جبهه ی ملی !نه اين آخری اسمش باسياست های ما نمی خواند!همان زرشک ملی بگوييدکافی ست!کی به کيه!

حبیب اله بهرامی
هم نویسنده ام و شاعر و هم روزنامه نگار (دبیر شورای نویسندگان روزنامه های توسعه جنوب و قلم امروز و هفته نامه آستانه پارس در خوزستان) و هم مسوول روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان. به کار روزنامه نگاری و ترویج فرهنگ تعاون عشق می ورزم . این وب به هیچ دستگاه دولتی ، تعاونی و خصوصی و نیز گروه و حزبی وابسته نیست. مطالب و توضیحاتی که در این وب نوشته می شود نظر شخصی این جانب است و لاغیر . این هم تلفن همراه برای ارایه ی پیشنهاد ها و نظرهای شما عزیزان تعاونگر و غیره 09166152178
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :