بچه نفتون
مطالب انتقادی با چاشنی طنز
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
آرشیو وبلاگ
نویسنده: حبیب اله بهرامی - ۱۳۸٤/٩/۸

امروزدردفتر دل فراخ زاذه غوغابود!تعداد۴۵۰نفر؛ببخشيد؛۴۵نفرخبرنگاربه حضوراورفتندومنتظرماندندتادل فراخ زاده باآن ها به گفت وگوبنشيند.امادل فزاخ زاده مگه خبرنگاران رو تحويل گرفت!چنان ازموضع قدرت صحبت می کرد که هرکه نمی دانست فکر می کرداستاندارويايک مقام ارشدترداردمصاحبه می کند!به گمانم قبل ازمصاحبه کافه گلاسه خورده بودکه فکرمی کردکلاسش بالارفته است!درحالی که چای هم نخورده بود!

بروبچ خبرنگارشانس آوردندکه يه خبرنگاربل باريک وريزه پيزه توی آنهابودکه توانست چندکلامی بگويد!ودل فراخ زاده راازآسمان چندنقطه پايين بياورد!

مگه دل فراخ زاده کوتاه می آمد؟!هرچندکه پاسخ های نه يابله ياچندکلمه ای تحويل می دادامااگراين{ ميم گاف }نبودفکرنکنم خبرنگاران به جزسه خط چيزی برای نوشتن باخودبه نشرياتشان می بردند! 

خبرنگاری ازدل فراخ زاده پرسيد:درباره امنيت بگوييد؟امادلفراخ زاده پاسخ داد:مگه امنيت کسی ياچيزی به خطرافتاده است؟!خب شماجای خبرنگاربوديدچه می گفتيد؟حتمن می گفتيد:نع!شهروندان ازآرامش وآسايش وامنيت اضافی وخوشی وچندنقطه دارندعشق می کنند!!به گونه ای که کشورهای خارجکی ازحسودی دارند می ترکند!

خب اگرخبرنگار چيززيادی نگفت ياسکوت کردياچندنقطه مقصر که دل فراخ زاده نيست!!خب خبرنگارهم می توانست مثل دل فراخ زاده فقط يک کلمه سوال کند!مثلن بگويد:امنيت تااستاندار؛ببخشيد؛دل فراخ زاده پاسخ دهد:خوب!

البته دل فراخ زاده درديدار باخبرنگاران ـکه به همه ی پرسش های آنها هم پاسخ دادـ فرمود:من تاصداوسيمارادارم نياز به شما ندارم!من چيزی ازشمادستگيرم نشد وچندنقطه!دراين موردبيشترخبرنگاران گفتند:ولی ما به شما نياز داريم اگر شماسخن نگوييد ماچگونه می توانيم نشرياتمان را پرکنيم؟!!البته دراين ارتباط دل فراخ زاده دلش به رحم آمد وقول داد که هوای نشريات راداشته باشدوهمواره حرف هايی برای گفتن به خبرنگاران تقديم نمايد!

البته ذل فراخ زاده به روابط خصوصی ؛بوخشيد؛عمومی اش گفت که اين خبرنگارفلفلی وريزه ميزه يعنی ميم گاف را خبر نکنند که خيلی صريح وحاضرجواب است.

خوب شدکه اين ميم گاف درمصاحبه حضورداشت وگرنه همه بايدتوی مصاحبه بادل فراخ زاده بنويسند:بله ؛نه يانع!ياخوب بد متوسط ياپرسش مفهوم نيست ياپرسش تکرار شودياچندنقطه!

البته به عقيده ی من دل فراخ زاده به خبرنگاران لطف کرد که آنهارا به حضورپذيرفت پس به حاطر اين لطف ازاوتشکرکنيد!کی به کيه!

حبیب اله بهرامی
هم نویسنده ام و شاعر و هم روزنامه نگار (دبیر شورای نویسندگان روزنامه های توسعه جنوب و قلم امروز و هفته نامه آستانه پارس در خوزستان) و هم مسوول روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان. به کار روزنامه نگاری و ترویج فرهنگ تعاون عشق می ورزم . این وب به هیچ دستگاه دولتی ، تعاونی و خصوصی و نیز گروه و حزبی وابسته نیست. مطالب و توضیحاتی که در این وب نوشته می شود نظر شخصی این جانب است و لاغیر . این هم تلفن همراه برای ارایه ی پیشنهاد ها و نظرهای شما عزیزان تعاونگر و غیره 09166152178
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :