سرچشمه ی حيات                    (برای امام علی (ع))

امشب نشسته ام باز بر آستان چشمت

تا گل دهدبه چشمم رنگين کمان چشمت

ای نام تو بهشتم ، از سينه گاه رحمت

بر من ببار و هر شب از ارغوان چشمت

چشمان سرخ و سبزت ، سرچشمه ی حيات ست

من مانده ام ميان آتشفشان چشمت

اين شانه های ابری طبع غزل ندارند

آقا ببخش بر من نوری زجان چشمت

پرپر شدم اماما! دست عدالتت کو؟

امشب نشسته ام باز بر آستان چشمت